سمینار جامع سراسری دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل (در عرصه)
The National Comprehensive Seminar of Nursing, Midwifery & Operating Room Students
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      
رديفعنوان مقالهنويسنده

تاريخ ارسال

وضعيتزمان ارائه
۶۱بررسي ريسک فاکتورهاي بروز کاتاراکت در بيماران مراجعه کننده به مرکز پزشکي فيض در سال 1391
بررسي ريسک فاکتورهاي بروز کاتاراکت در بيماران مراجعه کننده به مرکز پزشکي فيض در سال 1391
مرجان شعبان۱۳۹۱/۰۸/۱۹
2012-11-09
پذيرش(سخنراني)نامشخص
۶۲بررسی حمایت اجتماعی درك شده و ارتباط آن با هموگلوبین گلیکوزیله در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع اول مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان در سال 1391
بررسی حمایت اجتماعی درك شده و ارتباط آن با هموگلوبین گلیکوزیله در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع اول مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان در سال 1391
سهیلا شفیعی۱۳۹۱/۰۸/۱۵
2012-11-05
پذيرش(سخنراني)نامشخص
۶۳بررسي مقايسه اي نیازهای خودمراقبتی در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع اول مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان در سال 1391
بررسي مقايسه اي نیازهای خودمراقبتی در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع اول مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان در سال 1391
سهیلا شفیعی۱۳۹۱/۰۸/۱۵
2012-11-05
پذيرش(سخنراني)نامشخص
۶۴گزارش یک مورد خانم باردار مبتلا به آبله مرغان
گزارش یک مورد خانم باردار مبتلا به آبله مرغان
نيوشا شيراني۱۳۹۱/۰۸/۱۰
2012-10-31
پذيرش(پوستر)نامشخص
۶۵گزارش یک مورد هیسترکتومی زودرس به دلیل آبسه لگنی به دنبال سزارین
گزارش یک مورد هیسترکتومی زودرس به دلیل آبسه لگنی به دنبال سزارین
نيوشا شيراني۱۳۹۱/۰۸/۱۰
2012-10-31
پذيرش(پوستر)نامشخص
۶۶ریشه کنی سرطان سرویکس با واکسیناسیون
ریشه کنی سرطان سرویکس با واکسیناسیون
نيوشا شيراني۱۳۹۱/۰۸/۲۷
2012-11-17
پذيرش(سخنراني)نامشخص
۶۷بررسی مشكلات بهداشتي كودكان سن مدرسه (7 تا 12 سال)
بررسی مشكلات بهداشتي كودكان سن مدرسه (7 تا 12 سال)
الهام شيروي۱۳۹۱/۰۸/۲۷
2012-11-17
پذيرش(پوستر)نامشخص
۶۸بررسی موانع اجرای شرح وظایف تخصصی پرستاری در بخش مراقبت های ویژه از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر اهواز، 1391
بررسی موانع اجرای شرح وظایف تخصصی پرستاری در بخش مراقبت های ویژه از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر اهواز، 1391
پريسا شيني جابري۱۳۹۱/۰۸/۲۷
2012-11-17
پذيرش(پوستر)نامشخص
۶۹اداره تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی
اداره تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی
محمود صآدقي۱۳۹۱/۰۹/۰۸
2012-11-28
پذيرش(پوستر)نامشخص
۷۰مصرف داروهای گیاهی راهکاری در جهت کاهش گرگرفتگی زنان یائسه
مصرف داروهای گیاهی راهکاری در جهت کاهش گرگرفتگی زنان یائسه
مژگان صادقي۱۳۹۱/۰۸/۲۷
2012-11-17
پذيرش(پوستر)نامشخص
۷۱بررسی کاربرد هایپرباریک اکسیژن دردرمان سوختگی حرارتی
بررسی کاربرد هایپرباریک اکسیژن دردرمان سوختگی حرارتی
فاطمه صادقي۱۳۹۱/۰۸/۲۹
2012-11-19
پذيرش(پوستر)نامشخص
۷۲بررسی اثر رفلکسولوژی پا بر شدت درد و طول مدت زایمان
بررسی اثر رفلکسولوژی پا بر شدت درد و طول مدت زایمان
مژگان صادقي۱۳۹۱/۰۸/۲۹
2012-11-19
پذيرش(پوستر)نامشخص