اولين همايش سراسري روشهای آموزش در علوم زيست پزشكي
The 1st National Seminar of Educational Methods in Biomedical Sciences
     1 2 3 4 5 6      
رديفعنوان مقالهنويسنده

تاريخ ارسال

وضعيتزمان ارائه
۱یک روش تعاملی برای تعلیم و یادگیری آناتومی مقطعی
یک روش تعاملی برای تعلیم و یادگیری آناتومی مقطعی
محمد حسینی شریف آباد۱۳۹۱/۰۲/۰۵
2012-04-24
پذيرش(پوستر)نامشخص
۲یادگیری ترکیبی در دروس عملی فیزیولوژی و آناتومی
یادگیری ترکیبی در دروس عملی فیزیولوژی و آناتومی
الهه محمدي۱۳۹۱/۰۴/۰۸
2012-06-28
پذيرش(پوستر)نامشخص
۳یادگیری سیار: رویکردی نوین جهت آموزش علوم زیستی
یادگیری سیار: رویکردی نوین جهت آموزش علوم زیستی
راضیه برزگر۱۳۹۱/۰۴/۰۸
2012-06-28
پذيرش(پوستر)نامشخص
۴: بررسی نظرات دانشجویان در مورد ادغام افقی دروس پایه در رشته پرستاری و مامایی و برنامه پیشنهادی ادغام ليلا غلامي چوكلائئ۱۳۹۱/۰۴/۱۵
2012-07-05
پذيرش(پوستر)نامشخص
۵A survey of medical students’ learning model based on push-pull model in 2 medical schools of Iran; Shiraz & Babol
A survey of medical students’ learning model based on push-pull model in 2 medical schools of Iran; Shiraz & Babol
احسان اسداللهی۱۳۹۱/۰۴/۰۳
2012-06-23
پذيرش(پوستر)نامشخص
۶Computer based teaching in oral pathology: A trailed experience
Computer based teaching in oral pathology: A trailed experience
نوشين جلايرنادري۱۳۹۱/۰۲/۲۰
2012-05-09
پذيرش(پوستر)نامشخص
۷Iتأثیر سبک¬های یادگیری دانشجویان بر عملکرد کلاسی آن¬ها در یادگیری مبتنی بر حل مسئله پريسا ملک احمدي۱۳۹۱/۰۳/۰۵
2012-05-25
پذيرش(پوستر)نامشخص
۸Standardized patient-narrated web-based learning modules improve students' communication skills on a high-stakes clinical skills examination
Standardized patient-narrated web-based learning modules improve students' communication skills on a high-stakes clinical skills examination
پريسا ملک احمدي۱۳۹۱/۰۳/۰۵
2012-05-25
پذيرش(پوستر)نامشخص
۹Students’ experience of applying clinical simulation in teaching preclinical midwifery
Students’ experience of applying clinical simulation in teaching preclinical midwifery
طلعت خديوزاده۱۳۹۱/۰۴/۰۴
2012-06-24
پذيرش(پوستر)نامشخص
۱۰پاسخگویی اجتماعی درآموزش پزشکی یکی از حیطه های اعتبار بخشی
پاسخگویی اجتماعی درآموزش پزشکی یکی از حیطه های اعتبار بخشی
الهه محمدي۱۳۹۱/۰۴/۰۸
2012-06-28
پذيرش(پوستر)نامشخص
۱۱چگونگي بهبود روشهاي تدريس اعضاي هيأت علمي دانشگاهها
چگونگي بهبود روشهاي تدريس اعضاي هيأت علمي دانشگاهها
نیکو یمانی۱۳۹۱/۰۵/۱۵
2012-08-05
پذيرش(سخنراني)نامشخص
۱۲چارچوب¬بندی اطلاعاتی حل مسئله در یادگیری مشارکتی مبتنی بر وب پريسا ملک احمدي۱۳۹۱/۰۳/۰۵
2012-05-25
پذيرش(پوستر)نامشخص