فهرست همايشها
     4 5 6 7 8 9      
برگزار کنندهتاريخ پايانتاريخ شروععنوانرديف
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۶/۰۲/۲۸
2007-05-18
۱۳۸۶/۰۲/۲۷
2007-05-17
همايش سراسری دانشجويی نقش کارکنان بهداشتی درمانی در پيشگيری از عفونتهای بيمارستانی
The National Student Congress on the Role of Health Services Staff in Prevention of Hospital Infections
۶۱
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۶/۰۲/۰۶
2007-04-26
۱۳۸۶/۰۲/۰۵
2007-04-25
چهارمين همايش سراسری سايکوفارماکولوژی
The 4th Congress of Psychopharmacology
۶۲
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۶/۰۱/۳۰
2007-04-19
۱۳۸۶/۰۱/۲۹
2007-04-18
دومين كنگره گاينكولوژي انكولوژي
The 2nd Congress of Gynecology Oncology
۶۳
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۵/۱۲/۰۳
2007-02-22
۱۳۸۵/۱۲/۰۲
2007-02-21
همايش سراسری حاملگی پر خطر
The National Congress High Risk Pregnancy
۶۴
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۵/۰۹/۲۱
2006-12-12
۱۳۸۵/۰۹/۲۱
2006-12-12
همايش نقش اصفهان در توسعه داروسازي و علوم دارويي ايران (گراميداشت پنجاهمين سال تاسيس دانشكده داروسازي و علوم دارويي اصفهان)
Isfahan Role in the Development of Pharmacy and Parmaceutical Sciences in Iran (50th Anniversary of Isfahan School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Foundation)
۶۵
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۵/۰۹/۲۲
2006-12-13
۱۳۸۵/۰۹/۲۰
2006-12-11
همايش سيمای سلامت در جهان اسلام
Congress of Health View in the World of Islam
۶۶
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۵/۰۹/۰۳
2006-11-24
۱۳۸۵/۰۹/۰۱
2006-11-22
دومين کنگره سراسری بيماريهای مو و تازه هاي درماتولوژي در اصفهان پايتخت فرهنگي جهان اسلام
The 2nd National Congress of Hair Diseases & The Latest in Dermatology in Isfahan: Cultural Capital of Islam World
۶۷
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۵/۰۸/۲۶
2006-11-17
۱۳۸۵/۰۸/۲۵
2006-11-16
سومين کنگره بين المللی ام.اس ايران
The 3rd International Congress On Multiple Sclerosis
۶۸
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۵/۰۸/۱۸
2006-11-09
۱۳۸۵/۰۸/۱۶
2006-11-07
نهمين همايش ملی بهداشت محيط
The 9th National Congress On Environmental Health
۶۹
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۵/۰۴/۰۲
2006-06-23
۱۳۸۵/۰۴/۰۱
2006-06-22
اولين همايش سراسری تکنولوژی، ارتباطات و بهداشت روان
The 1st National Congress Of Technology, Communications & Mental Health
۷۰