فهرست همايشها
     3 4 5 6 7 8 9      
برگزار کنندهتاريخ پايانتاريخ شروععنوانرديف
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۷/۰۲/۲۰
2008-05-09
۱۳۸۷/۰۲/۱۸
2008-05-07
دومين همايش بين المللي طب روان تني (سايكوسوماتيك)
The 2nd International Congress of Psychosomatic Medicine
۵۱
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۶/۱۲/۱۶
2008-03-06
۱۳۸۶/۱۲/۱۵
2008-03-05
اولین همايش سراسری علم سنجی در علوم پزشکی
The 1st National Congress of Scientometrics in Medical Sciences
۵۲
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۶/۱۲/۰۲
2008-02-21
۱۳۸۶/۱۲/۰۱
2008-02-20
اولين همايش سراسري عفونت در معتادان به مواد مخدر
The 1st National congress of Infection in Addicts
۵۳
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۶/۱۰/۰۴
2007-12-25
۱۳۸۶/۱۰/۰۴
2007-12-25
همایش دانشجویی در عرصه مراقبتهای پرستاری و مامایی پنجاه و سومين همايش تازه هاي علوم پزشكي اصفهان
The Student Congress on Nursing & Midwifery Care in Clinical practice
۵۴
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۶/۰۹/۰۷
2007-11-28
۱۳۸۶/۰۹/۰۶
2007-11-27
اولين همايش سراسری علوم انسانی سلامت
The 1st National Congress of Health Humanities
۵۵
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۶/۰۸/۲۵
2007-11-16
۱۳۸۶/۰۸/۲۳
2007-11-14
سومين همايش سراسري تازه هاي بيماريهاي پوستي و سالک
The 3rd National Congress of Updates in Dermatology Diseases & Leishmaniasis
۵۶
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۶/۰۸/۱۰
2007-11-01
۱۳۸۶/۰۸/۰۹
2007-10-31
اولين همايش سراسری تازه های غدد و متابوليسم
The 1st National Congress of Endocrine & Metabolism Updates
۵۷
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۶/۰۷/۲۴
2007-10-16
۱۳۸۶/۰۷/۲۴
2007-10-16
اولين همايش علمي ايمني غذا
The 1st Congress of Food Safety
۵۸
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۶/۰۴/۲۱
2007-07-12
۱۳۸۶/۰۴/۲۰
2007-07-11
دومین همایش سراسری اندوکرینولوژی کودکان
The 2nd Iranian Congress of Pediatric Endocrinology
۵۹
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۶/۰۳/۰۳
2007-05-24
۱۳۸۶/۰۳/۰۲
2007-05-23
اولين همايش سراسری طب روان تني
The 1st National Congress of Psychosomatic Medicine
۶۰