فهرست همايشها
     2 3 4 5 6 7 8      
برگزار کنندهتاريخ پايانتاريخ شروععنوانرديف
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۸/۰۲/۰۴
2009-04-24
۱۳۸۸/۰۲/۰۲
2009-04-22
دومین همايش سراسري تازه های غدد و متابولیسم
The 2nd Iranian Congress of Endocrine & Metabolism Updates
۴۱
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۸/۰۱/۲۸
2009-04-17
۱۳۸۸/۰۱/۲۷
2009-04-16
همايش سراسری استروک
National Congress of Stroke
۴۲
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۷/۱۲/۲۱
2009-03-11
۱۳۸۷/۱۲/۲۰
2009-03-10
همايش سراسری عدالت در نظام سلامت
National Congress of Equity in Health system
۴۳
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۷/۱۲/۱۴
2009-03-04
۱۳۸۷/۱۲/۱۳
2009-03-03
همايش سراسری سالمندی و پزشکی سالمندان
National Congress of Gerontology and Geriatrics
۴۴
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۷/۱۲/۰۱
2009-02-19
۱۳۸۷/۱۱/۳۰
2009-02-18
سومين همايش سراسری تازه های مراقبت پرستاری کودکان
The 3rd National Congress New Findings in pediatric Nursing
۴۵
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۷/۱۱/۲۵
2009-02-13
۱۳۸۷/۱۱/۲۳
2009-02-11
همايش کشوری تروما
National Congress of trauma .همايش فوق لغو گرديد
۴۶
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۷/۱۰/۰۴
2008-12-24
۱۳۸۷/۱۰/۰۴
2008-12-24
همايش استاني دانشجويي مراقبت هاي پرستاري و مامائي در عرصه
The Student Congress on Nursing & Midwifery Cares in Clinical practice
۴۷
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۷/۰۸/۰۲
2008-10-23
۱۳۸۷/۰۸/۰۱
2008-10-22
اولين همايش کشوری شکاف لب و کام
The 1st National Congress on Cleft Lip & Palate
۴۸
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۷/۰۴/۲۰
2008-07-10
۱۳۸۷/۰۴/۱۹
2008-07-09
همايش کشوری مراقبت و درمان بيماران با طب مکمل و جايگزين
Patients Care & Treatment by Complementary & Alternative Medicine
۴۹
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۷/۰۳/۰۷
2008-05-27
۱۳۸۷/۰۳/۰۷
2008-05-27
همایش دانشجویی مراقبت هاي پرستاری و مامایی در عرصه پنجاه و ششمين همايش سراسری تازه هاي پزشکی و پيراپزشکی اصفهان
The Student Congress on Nursing & Midwifery Cares in Clinical practice
۵۰