فهرست همايشها
     1 2 3 4 5 6 7      
برگزار کنندهتاريخ پايانتاريخ شروععنوانرديف
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۹/۰۷/۳۰
2010-10-22
۱۳۸۹/۰۷/۲۸
2010-10-20
همايش کشوری مراقبت و درمان بيماران با طب مکمل و جايگزين
Patients Care & Treatment by Complementary & Alternative Medicine
۳۱
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۹/۰۷/۳۰
2010-10-22
۱۳۸۹/۰۷/۲۸
2010-10-20
كنگره سراسري پوست و مو تازه هاي درماتولوژي٬ پيوند مو و ليزر
Third international Congress of Skin & hair diseases- news in dermatology & laser
۳۲
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۹/۰۷/۰۹
2010-10-01
۱۳۸۹/۰۷/۰۷
2010-09-29
دومين همايش کشوری شکاف لب و کام
و کارگاه عملی 4 روزه تازه های جراحی در شکاف لب و کام قبل از همایش
۳۳
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۹/۰۵/۰۴
2010-07-26
۱۳۸۹/۰۵/۰۳
2010-07-25
سمينار جراحي اندو و ايمپلنتهاي دنداني
Surgical Endodontics and Dental Implants Keynote speakers: Prof. Mahmoud Torabinejad & Prof. Allen Scott Herford
۳۴
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۸/۱۱/۳۰
2010-02-19
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
2010-02-17
همايش سراسری آمادگی سازمانهای بهداشتی و درمانی در مدیریت حوادث و بلایا
National Congress on Health Organizations Preparedness In Disaster Management
۳۵
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۸/۰۹/۱۱
2009-12-02
۱۳۸۸/۰۹/۱۱
2009-12-02
سمینار سراسری دانشجویی مراقبت های پرستاری و مامایی در عرصه
The Student Seminar on Nursing & Midwifery Cares in Clinical practice
۳۶
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۸/۰۹/۰۵
2009-11-26
۱۳۸۸/۰۹/۰۴
2009-11-25
همايش ملي معماري فضاهاي کتابخانه اي
National Congress of Library Architecture
۳۷
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۸/۰۸/۰۱
2009-10-23
۱۳۸۸/۰۷/۲۹
2009-10-21
اولين همايش سراسری مهارتهای بالينی: ايمنی بيشتر، عملکرد بهتر
The 1st National Seminar of Clinical Skills: More Safety, Better Performance
۳۸
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۸/۰۲/۳۱
2009-05-21
۱۳۸۸/۰۲/۳۰
2009-05-20
همايش سراسري اندوتليوم
National Congress of Endothelium
۳۹
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۳۸۸/۰۲/۱۷
2009-05-07
۱۳۸۸/۰۲/۱۷
2009-05-07
اولين همايش ملي تجويز و مصرف منطقي دارو
The 1st National Congress of Rational Use of Drug
۴۰